תנאי שימוש

תנאי שימוש באתר ומדיניות פרטיות   
מבוא
1.    תנאי השימוש כפי שיפורטו להלן (להלן: "תנאי השימוש" ו/או "ההסכם") חלים על אתר האינטרנט המופעל על ידי חברת אתר תעשיות פלסטיק בע"מ ח.פ. 510900616 (להלן: "א.ת.פ.") תחת שם המתחם הבא:  www.atarpic.co.il (להלן: "האתר").
אנא הקפד לקרוא היטב את תנאי השימוש להלן לפני המשך הגלישה באתר, תנאי השימוש מהווים הסכם מחייב בינך לבין א.ת.פ..
2.    כניסה לאתר ו/או גלישה באתר ו/או שימוש באתר מכל מין וסוג שהוא ולכל צורך שהוא, מהווה הסכמה מלאה מצדך לתנאי השימוש על כל ההנחיות, התנאים והכללים המופיעים בתנאי השימוש, במהדורתם המעודכנת והאחרונה המפורסמת באתר. יובהר כי תנאי השימוש חלים על כל העושים שימוש באתר, לרבות על משתמשים המעלים תכנים לאתר או המשתמשים באיזה מן השירותים המוצעים באתר. כמו כן, הינך מאשר כי כל מידע שנמסר במישרין או בעקיפין באמצעות האתר, ינוהל בהתאם למדיניות הפרטיות של א.ת.פ.. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות כל שימוש באתר ואתה מתבקש שלא לעשות כן. כל עוד לא התקבלה אצל א.ת.פ. הודעה מפורשת בכתב בדבר העדר הסכמה לתנאי השימוש, השימוש באתר כאמור לעיל מקים הסכם מחייב בינך לבין א.ת.פ..
3.    א.ת.פ. שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ו/או לשנות ו/או להוסיף ו/או לתקן ו/או להסיר חלקים בתנאי השימוש, מעת לעת, ולפי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא צורך בהודעה כלשהי מראש. בכל מקרה, אין בתנאי השימוש כדי לגרוע מהוראות כל דין. זוהי אחריותך הבלעדית לחזור ולעיין מפעם לפעם בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות המפורסמים באתר על מנת להתעדכן בשינויים. כניסה לאתר ו/או גלישה באתר ו/או שימוש באתר מכל מין וסוג שהוא ולכל צורך שהוא, לאחר שינוי בתנאי השימוש אשר פורסמו באתר, מהווה הסכמה מלאה מצדך לשינויים ו/או לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות החדשים שפורסמו באתר.
4.    תנאי השימוש והאתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אולם הם, וכן תוכן האתר, מתייחסים לגברים ולנשים כאחד.
5.    כותרות הסעיפים בתנאי השימוש הינן מטעמי נוחות בלבד ואין בהן כדי להשפיע על פרשנות תנאי השימוש.
6.    מדיניות הפרטיות של א.ת.פ. כפי שתפורט בהמשך (להלן: "מדיניות הפרטיות") הינה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש. מדיניות הפרטיות מסדירה איסוף, שימוש וגילוי של מידע מזהה אישי הנאסף באמצעות האתר, לרבות אך לא רק, רכישת מוצרים ו/או שירותים, המידע האישי אותו תספק בעת יצירת חשבון, ומידע לגבי גישה ושימוש באתר ותכונותיו. יובהר כי כל שימוש באתר נתון למדיניות הפרטיות ולכל שינוי הנעשה בה.
7.    רישומי המחשב של א.ת.פ. בדבר פעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות ולפרטי הפעולות.
הגבלות על השימוש באתר ותכניו
8.    בתנאי השימוש המונחים "חומרים" ו/או "תכנים" ו/או "מידע" כוללים: תמונות, וידאו, צירופי אודיו-ויזואל (כגון סרטונים, מצגות וכיוצ"ב) טקסט, גרפיקה, צלילים, תוכנות, מאפיינים המאפשרים צפייה או גישה למידע ו/או למוצרים ואו לשירותים המוצעים באתר. רשימה זו מהווה רשימה חלקית בלבד והיא אינה ממצה את זכויותיה של א.ת.פ. בתכנים המופיעים באתר.
9.    כל מידע, לרבות מידע אודות המוצרים המיוצרים ו/או המשווקים על ידי א.ת.פ., כל התכנים ו/או כל חומר המפורסם באתר, לרבות טקסטים, נתונים, תמונות וסרטונים (להלן: "החומרים") הינם רכושה של א.ת.פ. או שניתנה לא.ת.פ. הרשאה לשימוש בהם והיא מחזיקה בזכות שימוש בהם כאמור. א.ת.פ. שומרת לעצמה את כל הזכויות והאינטרסים בקשר עם חומרים אלו. זכויות אלו כוללות, בין היתר, את כל זכויות היוצרים, הפטנטים, סימני המסחר, סימני השירות, עיצוב האתר וכל זכות קניין רוחני ובעלות אחרת בחומרים.
10.    אינך רשאי להפיץ תכנים ו/או מידע המופיעים באתר מבלי לקבל את אישורה של א.ת.פ. מראש ובכתב ובכל מקרה אינך רשאי לעשות שימוש בתכנים ו/או במידע המופיעים באתר לצרכים מסחריים לרבות שיווק וחסות. שימוש אסור בחומרים כולל העתקת תכנים, שימוש בחומרים באתר אינטרנט אחר ו/או ברשת מחשבים אחרת, בין אם לצרכים פרטיים או לצרכים מסחריים. בכל מקרה, לא יהיה בשימוש באתר כדי לשנות את זכויות היוצרים בפרט ואת הזכויות הקנייניות של א.ת.פ. ככלל. כל שינוי בחומרים ו/או שימוש בחומרים כאמור לעיל הינו אסור בהחלט, ויהווה הפרה של זכויותיה של א.ת.פ.. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הנך מתחייב כי לא תעתיק, תציג בפומבי, תשכפל, תעלה, תפרסם, תעביר, תמכור, תשווק או תפיץ בצורה אחרת, איזה מהחומרים ו/או מהתכנים המופיעים באתר ו/או בחלק כלשהו מהאתר, אלא אם קיבלת את אישורה המפורש של א.ת.פ. מראש ובכתב לעשות כן.
11.    כל החומרים הקשורים באתר מוצעים וניתנים לשימוש, בכפוף לתנאי השימוש, כמות שהם (As Is). ניתנת לך הרשאה לעשות שימוש בחומרים אלה אך ורק בהתאם לשימושים המוצעים באתר. הורדת חומרים מהאתר מותרת אך ורק אם קיימת לכך אפשרות מפורשת באתר ולשימוש אישי בלבד. הנך מאשר ומתחייב כי לא תעשה כל שימוש בלתי מורשה באתר ובכלל החומרים המצויים באתר.
12.    על המשתמש באתר נאסר: לבקש או לנסות באופן אחר לקצור, להשיג או לשמור פרטים אישיים, סיסמאות, פרטי חשבון או כל סוג אחר של מידע הנוגע למשתמשים אחרים; לגשת או להשתמש בחשבון של אדם אחר; להסוות את מקור פרטי ההתקשרות של המשתמש; להשתמש בכל מנגנון ממוחשב או אוטומטי לאיסוף מידע מהאתר, לרבות, מבלי לגרוע, "רובוטים", "עכבישים" ו"מגרדים"; לעכב, לשבש, או למנוע בכל דרך אחרת כל שימוש או גישה לאתר אינטרנט או לבצע כל ניסיון להפריע למשתמשי האתר, לרבות אך לא רק, לנהוג באופן המשבש למשתמשים חילוף בזמן אמת; להפריע או לשבש את האתר ו/או את שרתיו ו/או את חיבורי הרשת אל האתר; לא לציית לכל הדרישות, הנהלים, המדיניות או התקנות של הרשתות המחוברות לאתר; לפרק, לתרגם, להנדס לאחור את האתר ו/או כל חלק ממנו; לנסות לקבל גישה בלתי מורשית לאתר (או כל חלק ממנו);
13.    כתוצאה משימוש בלתי מורשה שלך באתר ו/או הנוגד את תנאי השימוש, א.ת.פ. עשויה לנקוט כל פעולה סבירה אשר היא מוצאת לנכון על מנת לתקן או למנוע את הפגיעה, ובכלל זה הסרה מיידית של תכנים מהאתר וסגירת חשבונות באתר, זאת מבלי לפגוע בזכותה של א.ת.פ. להשתמש בסעדים אחרים הניתנים על פי החוק. א.ת.פ. תשתף פעולה באופן מלא עם כל רשויות אכיפת החוק או בתי המשפט או צו או כל הנחייה לא.ת.פ. לגלות את זהותו של אדם אשר עשה שימוש בלתי מורשה באתר.
14.    כל המוצרים ואו השירותים ו/או התכנים המוצעים ו/או המסופקים למשתמשים באתר, הנם לשימוש פרטי, אלא אם הוסכם אחרת עם א.ת.פ. באופן מפורש, מראש ובכתב.
העלאת חומרים על ידי משתמשים באתר
15.    אם תפתח חשבון באתר תהא רשאי להעלות חומרים לשרת FTP לצורך הדפסתם ו/או הפקתם. בהעלאת חומרים הנך מאשר כי העלאת החומרים נעשת נעשית בכפוף לכל דין וכי אתה בעל הזכויות בחומרים, לרבות זכויות יוצרים, זכויות בסימני המסחר, עיצוב, פטנטים, סודות מסחריים וכל זכות בעלות אחרת ו/או כי הנך בעל הרשאה להעלות את החומרים ולעשות בהם שימוש בהתאם להזמנתך.. בהעלאת החומרים הנך מאשר כי אינך מעלה חומרים שעל פי כל דין אינך רשאי להעלותם וכי אין בהעלאתם הפרה או פגיעה בזכויות אי אילו צדדים שלישיים. הנך מאשר ומתחייב כי לא תעלה חומרים המהווים לשון הרע, סודות מסחריים, פגיעה בפרטיות, פורנוגרפיה ו/או חומרים פוגעניים אחרים. משתמש המעלה חומרים מצהיר כי הוא הנושא באחריות הבלעדית לכל הפרת זכויות כתוצאה מהעלאת החומרים ו/או הדפסתם ככל שתיגרם הפרה ו/או פגיעה בזכויות כאמור. כמו כן, משתמש אשר יפר הוראה זו מייפה בכך את כוחה של א.ת.פ. להעביר אליו כל תביעה בעניין ולהסיר מא.ת.פ. כל אחריות להפרה ו/או פגיעה בזכויות צדדים שלישיים. הדבר לא יגרע מזכותה של א.ת.פ. לתבוע מהמשתמש המפר את הנזקים שנגרמו לה ו/או כל סעד אחר המיע לא.ת.פ. על פי כל דין.
16.    הנך רשאי לבחור כי חומרים אותם אתה מעלה לאתר יהיו תכנים פרטיים והשימוש בהם לרבות הצגתם באתר יעשו בהתאם להרשאה שתיתן למשתמשים באתר ובהתאם לאפשרויות המוצעות באתר. א.ת.פ. לא תהא רשאית לעשות שימוש בתכנים פרטיים ללא הסכמתך. למען ספר ספק, א.ת.פ. תהא רשאית לעשות בחומרים שימוש לצורך ביצוע הזמנת עבודה, לרבות הדפסת החומרים ושליחתם. כמו כן, לצרכי בקרת איכות ותחזוקה א.ת.פ. ו/או נציגים מטעמה יהיו רשאים לצפות בתכנים שהועלו על ידי משתמשים באתר.
אחסון חומרים ותכנים
17.    א.ת.פ. פועלת לשמירה על החומרים המועלים על ידי משתמשים באתר לצורך הדפסתם. בכל מקרה, אתר האינטרנט של א.ת.פ. ו/או השרתים המשמשים אותה אינם מהווים שירות אחסון חומרים. זוהי אחריותו הבלעדית של המשתמש לבצע גיבוי של החומרים המועלים לאתר וא.ת.פ. לא תהא אחראית בגין כל נזק ו/או אובדן רווח ו/או אובדן מידע , בין במישרין ובין בעקיפין. המשתמש לא יהיה זכאי לכל סוג של פיצוי מא.ת.פ. ו/או מי מטעמה במידה שחומרים שהעלה יאבדו מכל סיבה שהיא.
שימוש בתוכנה
18.    למשתמש רשום באתר ניתן רשיון שימוש בתוכנה למטרה הבלעדית של הפקת חומרים בתשלום באמצעות א.ת.פ.. בשימוש בתוכנה, לרבות הורדתה, התקנתה, העתקתה הפעלתה ו/או כל שימוש מסוג זה ברכיב מרכיביה התוכנה, הנך מסכים להיותך מחויב לתנאי השימוש כמפורט בהסכם זה. למען הסר ספק, הרשיון ניתן לשימוש בלבד והסכם זה אינו מהווה הסכם מכר של התוכנה ו/או קוד התוכנה ו/או כל זכות אחרת בתוכנה.
19.    חל איסור מוחלט להעביר את זכויותיך שניתנו ברישיון לאחר ו/או להפיץ את התוכנה ו/או לשכפל אותה ו/או או לבצע בה כל שינוי בתוכנה לרבות ביצוע פעולות כמו הנדסה לאחור (Reverse Engineering), בין עצמך ובין באמצעות אחרים.
20.    א.ת.פ. הינה הבעלים הבלעדיים של מלוא הזכויות בתוכנה, לרבות זכויות היוצרים, סימני המסחר, קוד מחשב, עיצוב, יישומים ו/או כל זכות אחרת הקשורה בתוכנה. א.ת.פ. רשאית לבצע בתוכנה שינויים ועדכונים על פי שיקול דעתה הבלעדי, זאת ללא הודעה מראש. בשימוש בתוכנה אתה מצהיר כי ויתרת מראש על כל טענה ו/או תביעה כלפי א.ת.פ. ו/או מי מטעמה בעניין זה.
21.    הרשיון לעשות שימוש בתוכנה ניתן למשתמש כמות שהוא (As Is). למשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה כלפי א.ת.פ. בגין אפשרויות השימוש בתוכנה ו/או המגבלות של התוכנה ו/או השפעתה על ציוד המחשב של המשתמש ו/או בגין נזק מכל סוג שהוא לצד שלישי בשל השימוש בתוכנה. כל שימוש בתוכנה נעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש. הרשיון שניתן למשתמש יפוג באופן מיידי ללא צורך במתן הודעה מראש במידה שהמשתמש יפר את תנאי ההסכם ו/או יבצע כל שימוש בלתי מורשה בתוכנה.
קניין רוחני
22.    כל זכויות הקניין הרוחני מכל סוג שהוא אשר נוגעות לאתר, בין שהן רשומות ובין שאינן רשומות, לרבות סימני מסחר, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, שם המתחם (Domain name), פטנטים, מדגמים ועיצוב האתר, הינם בבעלותה הבלעדית של א.ת.פ. ו/או מי מטעמה ו/או בשימושה מכח הרשאת בעל הזכות.
23.    מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יובהר כי סימני המסחר "atarpic (לוגו)" ו-"אוצר של זכרונות (לוגו)". הינם בבעלותה הבלעדית של א.ת.פ. וכי א.ת.פ. היא בעלת הזכויות בבסיסי הנתונים לרבות רשימת הלקוחות, תיאור המוצרים, הטקסטים וכל פרט הקשור בהפעלתו של האתר.
24.    לפיכך, א.ת.פ. שומרת לעצמה את הזכויות המנויות לעיל, ואין לראות בתנאי השימוש ו/או בכל תוכן אחר המופיע במסגרת האתר ככזה המעניק ו/או מעביר אילו מזכויותיה של א.ת.פ.. אין לעשות בזכויותיה של א.ת.פ. שימוש מבלי לקבל את הסכמתה מראש ובכתב. כל שימוש לא מורשה בתוכן מסוג זה עלול להוביל לעונשים על פי הדין הפלילי ו/או האזרחי.
מדיניות א.ת.פ. בנוגע להפרת זכויות קניין רוחני
25.    א.ת.פ. מחוייבת להגן על בעלי זכויות קניין רוחני ועושה זאת על ידי שמירה על הוראות החוק הנוגעות לעניין זה. הודעות הקשורות לטענה בדבר הפרת זכויות קניין רוחני המתקיימת לכאורה במסגרת האתר יש להפנות אל כתובת דוא"ל ask@atarpic.co.il. א.ת.פ. תתייחס לכל פניה כאמור, ותבצע את הפעולות הדרושות בהתאם להוראות החוק הרלוונטי. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יובהר כי הסרת תוכן מהאתר תבוצע בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של א.ת.פ..
קישורים לאתר
26.    אלא אם אושר אחרת בהסכם כתוב, כל קישור שיעשה לאתר יבוצע על פי ההוראות שלהלן: הקישורים לאתר לא יציעו, בכל דרך שהיא, או יציגו מצג כלשהו שלפיו א.ת.פ. קשורה לאדם כלשהו ו/או יישות כלשהי, או שא.ת.פ. מאמצת ו/או מממנת מוצר ו/או שירות כלשהם; ההופעה, המיקום וכל מאפיין אחר של הקישור לאתר לא יהיו כאלו שיפגעו ו/או יפחיתו מסימני המסחר של א.ת.פ. ומשמה הטוב ולא יהוו לשון הרע כנגדה; כל הקישורים לאתר יהיו לדפים תחת הדומיין www.atarpic.co.il  ; אין להציג את האתר, על ידי כל לחיצה על איזה מבין הקישורים לאתר, בתוך מסגרת (frame) של האתר ממנו מתבצע הקישור, או כל אתר שהוא. כמו כן, אין לשנות, למסגר או ליצור מראה של כל תוכן המופיע באתר; מבלי לגרוע מהאמור לעיל, א.ת.פ. שומרת לעצמה את הזכות לבטל את ההסכמות לעיל בכל זמן שהוא ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
כתב ויתור
27.    האתר וכל השירותים והתכנים הקשורים באתר מוצעים וניתנים לשימוש, בכפוף לתנאי השימוש, כמות שהם (As Is) וללא מצג, התחייבות ו/או אחריות מכל סוג שהוא, במפורש או במרומז. לא תחול על א.ת.פ. כל אחריות שהיא, במפורש או במרומז בגין תכונות השירותים והתכנים באתר, לרבות אחריות לתקינותו הטכנית של האתר, הפרה של זכויות והתאמת האתר למטרות מסויימות ו/או אנשים מסויימים.
28.    א.ת.פ. עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר אולם א.ת.פ. אינה ערבה לכך שהחומרים והתכנים המוצגים באתר לא יופרעו ו/או יינתנו כסדרם ו/או מבלי הפסקות, תקלות, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, ו/או כי יופיעו ללא טעויות ויהיו נקיים מוירוסים ו/או מרכיבים הרסניים ו/או זדוניים אחרים.
29.    א.ת.פ. לא תשא באחריות כלשהי, באופן ישיר או עקיף, לכל נזק או הוצאה הנובעים מהפרעה כאמור, לרבות מקרים בהם הזמנת עסקה על ידך לא התקבלה מכל סיבה שהיא, ו/או לכל בעיה טכנית המונעת ממך מלבצע הזמנת עסקה, לרבות תקלות תקשורת באינטרנט ותקלות בשרת האינטרנט.
30.    א.ת.פ. אינה אחראית ו/או אינה מעניקה כל הבטחה שהיא בקשר עם השימוש ו/או התוצאות מהשימוש בחומרים ו/או התכנים באתר, וזאת מבלי לגרוע, בנוגע לנכונותם, לדיוקם, למהימנותם ועוד. הנך אחראי על נקיטת כל האמצעים הנחוצים שהינך מאמין כי יגנו עלייך מפני כל תביעה, נזק ו/או הפסד אשר היו עלולים להיגרם כתוצאה משימושך ו/או הסתמכותך על האתר ועל החומרים המצויים בו. בכל בעיה עם האתר או תוכנו, אתה מסכים כי התרופה הבלעדית שלך היא להפסיק את השימוש באתר.
31.    א.ת.פ. לא תשא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתמשים ו/או גולשים ו/או רוכשים ו/או כל גורם אחר שאינו מצוי בשליטתה המלאה.
32.    משתמשים המעלים חומרים לאתר ו/או לשרת יהיו אחראים באופן בלעדי לתכנים המועלים על ידם וא.ת.פ. לא תשא בכל אחריות בגין חומרים שהועלו לאתר על ידי משתמש. הנך מתחייב לשפות את א.ת.פ. ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, תשלום או הוצאה שייגרמו להם כתוצאה מהתכנים המועלים על ידך ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט.
הפסקת פעילות וזמינותם של מוצרים, שירותים ותכונות
33.    כל התכונות, התוכן, המוצרים והשירותים הזמינים באמצעות האתר, לרבות, אך לא רק, מחירי המוצרים והשירותים, כפופים לשינויים בכל עת וללא התראה מוקדמת. כמו כן, א.ת.פ. שומרת לעצמה את הזכות, בכל עת, לשנות או להפסיק, באופן זמני או קבוע, אתר זה, או כל חלק ממנו לרבות כל תכונה, תוכן, מוצר או שירות, עם או ללא הודעה מוקדמת ועל-פי שיקול דעתה הבלעדי. א.ת.פ. שומרת לעצמה את הזכות להשעות או לסגור את חשבונך או להפסיק את השימוש שלך באתר זה או בתכונות המוצעות בו בכל עת, מכל סיבה שהיא או ללא סיבה, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. אתה מסכים כי א.ת.פ. לא תהא אחראית כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו בגין כל שינוי, השעיה או הפסקה של האתר ו/או כל חלק ממנו. הכללתם של כל התכונות, התוכן, המוצרים או השירותים באתר זה בזמן מסוים אינה מעידה או מחייבת כי המוצרים או השירותים הללו יהיו זמינים בכל עת במיקום בו אתה נמצא. זוהי אחריותך לציית לחוק המקומי והבינלאומי (ובכללם לדרישות הגיל המינימלי) לגבי השימוש בכל מוצר ו/או שירות המוצע ו/או שנרכש מאתר זה. בעצם שימוש בשירותים המוצעים באתר ו/או הזמנת עסקה מהאתר, אתה מצהיר כי השירותים ו/או המוצרים המוזמנים ישמשו רק באופן חוקי.
34.    א.ת.פ. שומרת על זכותה להפסיק את פעילותו של כל משתמש באתר, בכל עת ללא הודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, אם לא יעמוד המשתמש בתנאי כלשהו מתנאי שימוש אלו ו/או בשל קשיים טכניים בתפעול האתר.
שיפוי
35.    הנך מסכים ומתחייב להגן על א.ת.פ., לפטור אותה מאחריות ולשפות באופן מלא את א.ת.פ., עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה וחברות קשורות עמה, או מי מטעמם, בגין כל נזק, הפסד, אובדן, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה שכר טרחת עו"ד, שכר מומחים והוצאות משפט סבירות, בקשר עם או עקב הפרת תנאי השימוש על ידך ו/או בגין כל טענה, דרישה ו/או תביעה שתועלה כנגד א.ת.פ. ו/או מי מטעמה, על ידי מי מבאי כוחך ו/או על ידי צד שלישי כלשהו בקשר עם ו/או כתוצאה משימושך (מכל סוג שהוא) באתר.
תכנים של צדדים שלישיים
36.    יתכן ובמסגרת האתר יופיעו קישורים לאתרי אינטרנט ו/או משאבי אינטרנט ו/או מקורות אחרים חיצוניים לאתר (להלן: "הצדדים השלישיים"). א.ת.פ. אינה ולא תהא אחראית לזמינותם של האתרים או המקורות כאמור וכל טענה בנוגע לשירותים ו/או משאבים ו/או קישורים אלו, תופנה כלפי הצדדים השלישיים המספקים אותם.
37.    כל הדעות, העצות, ההצהרות, ההצעות ו/או כל מידע אחר המוצג על ידי צדדים שלישיים אלו, הינם באחריותם הבלעדית של צדדים שלישיים אלו, ואינם משקפים את המלצותיה ו/או דעתה של א.ת.פ. לעניינים אלו. א.ת.פ. לא תהא אחראית גם במקרים בהם התוכן אינו חוקי ו/או מפר זכויות צדדים שלישיים, ולא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם לך כתוצאה מהסתמכות על תכנים המופיעים אצל הצדדים השלישיים, אליהם תגיע באמצעות קישורים המופיעים באתר. כמו כן, א.ת.פ. אינה אחראית על מדיניות הפרטיות ו/או האבטחה של אתרי אינטרנט חיצונים. במידה ותחליט לגשת לכל אתר אחר המקושר מהאתר ו/או לאתר זה, אתה עושה זאת על אחריותך בלבד. עליך לבדוק בטרם השימוש ובטרם מסירת מידע את התנאים וההגבלות הקשורים לאתרי האינטרנט המקושרים.
38.    הינך מבין ומאשר כי באתר מוצגים תכנים שונים המועלים על ידי גורמים שאין בינם ובין א.ת.פ. כל קשר, לרבות צדדים שלישיים ומשתמשים באתר. א.ת.פ. אינה אחראית לנכונות התכנים, אינה מביעה עמדה בנוגע לתכנים ולא תהיה אחראית בגין נזקים ישירים ו/או עקיפים כתוצאה מהסתמכות על תכנים אלה.
מידע פרסומי / אי שידול
39.    עצם הימצאותו של מסר פרסומי באתר, אשר אינו קשור למוצרים ו/או לשירותים של א.ת.פ., אינו מהווה ולא יחשב כמהווה כל מתן חסות, הבעת עמדה, המלצה, תמיכה או עידוד מצד א.ת.פ. בקשר לתוכן המסר הפרסומי.
העברת זכויות
40.    תנאי שימוש אלו מהווים את ההסכם המלא בינך ובין א.ת.פ. בנוגע לאמור בהם. א.ת.פ. תהא רשאית להעביר את זכויותיה ו/או התחייבויותיה, כולן או חלקן, באופן חופשי וללא הגבלה לפי שיקול דעתה.
חריגה של א.ת.פ. מתנאי השימוש
41.    במידה ותחליט א.ת.פ. לחרוג מתנאי השימוש, במקרים שיקבעו על פי שיקול דעתה הבלעדי של א.ת.פ., לא יהיה בדבר כדי ליצור תקדים מחייב בכל צורה שהיא ו/או כדי לחייב את א.ת.פ. לפעול באותו האופן או באופן דומה, בכל מקרה אחר. כל ויתור מצידה של א.ת.פ. בנוגע להפרה של הוראות תנאי שימוש אלה לא יהווה ויתור בקשר עם הפרה אחרת בין אם דומה ובין אם שונה מהפרה שעליה הביעה א.ת.פ. את ויתורה כאמור. כישלון של א.ת.פ. ו/או של מי מטעמה לממש ו/או לאכוף את הזכויות או ההתניות של הסכם זה לא יחשב כויתור על זכויות או תנאים אלה.
דין וסמכות שיפוט
42.    הדין החל על תנאי שימוש אלו ועל כל הנובע מהם או הכרוך בהם, לרבות פרשנותם, הינו דיני מדינת ישראל בלבד. לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב-יפו תהא סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לדון בכל סכסוך ו/או שאלה משפטית בקשר עם תנאי שימוש אלה ו/או כל מחלוקת בעניין האתר והשימוש בו. אם יוחלט על ידי בית משפט בעל סמכות שיפוטית קבילה כי הוראה מכלל הוראות תנאי השימוש אינה תקפה ו/או אינה אכיפה אזי הוראה זו תחשב כמבוטלת. הדבר לא יפגע בתוקפן של יתר ההוראות המופיעות בתנאי השימוש, אשר יישארו בתוקף מלא.
רכישה של מוצרים ו/או שירותים באתר
43.    אתר atarpic מציע שירותי הדפסה, עיצוב, עיבוד, שכפול, הוצאה לאור, פרסום בפומבי, הפקה וכיוצ"ב של תמונות ו/או מוצרים שונים להדפסה כגון ספרים, חוברות, עלונים וכיוצ"ב.
44.    עצם ביצוע הזמנה של עסקה המוצעת באתר, תהווה הודעה מוחלטת, סופית ובלתי חוזרת, מצד הגולש המזמין את העסקה (להלן: "המזמין" ו/או "הרוכש") כי קרא את תנאי השימוש, הבין אותם והוא מסכים לתוכנן.
45.    א.ת.פ. מציעה באתר מוצרים ו/או שירותים למכירה ו/או לשימוש חופשי. בתנאי השימוש, מכונה ההשתתפות באיזה מן העסקאות האפשריות אשר המוצעות באתר "רכישה" ו/או "הזמנת עסקה".
46.    במסגרת האתר, תציע א.ת.פ. מוצרים ו/או שירותים למכירה על פי התנאים המפורטים בעמוד פרטי העסקה באתר. תנאים אלו מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם הרכישה בינך ובין א.ת.פ..
יצירת חשבון
47.    בכדי להשתתף בעסקאות המוצעות באתר על המזמין להיות מעל גיל 18 שנים  ובעל תעודת זהות תקפה וכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הבינלאומיות.
48.    יתכן שלצורך שימוש בשירותים מסויימים המוצעים באתר תידרש ליצור חשבון משתמש במסגרתו תידרש למסור פרטים אישיים ובהם שמך המלא, שנת הלידה שלך, כתובת דואר אלקטרוני ופרטי ההתקשרות נוספים עימך. כמו כן, ייתכן שתידרש לספק מספר כרטיס אשראי, כתובת לחיוב ופרטי חיוב נוספים. יובהר כי אינך חייב למסור על פי דין פרטים אלו ומסירתם תלויה ברצונך בלבד. יחד עם זאת, מסירת כל הפרטים המופיעים בשדות החובה מהווה תנאי להשתתפות בעסקאות המוצעות באתר.
49.    בעת יצירת חשבון באתר עליך לספק מידע נכון ומדויק, ולעדכן מידע זה באתר, מעת לעת ובהתאם לצורך, על מנת לשמור את פרטי החשבון שלך עדכניים ומדוייקים. יובהר כי עדכון הפרטים הינו על אחריותך הבלעדית. א.ת.פ. שומרת על זכותה לפעול בכל דרך שהיא כנגד גולש אשר מסר פרטים כוזבים בעת יצירת חשבון באתר.
50.    במקרה של בעיה עם המוצרים ו/או השירותים שרכשת דרך האתר, אתה מסכים כי התרופה הבלעדית, אם בכלל, תטופל בהתאם לתנאי השימוש ולטופס תנאי הרכישה המצורף לכל מוצר ו/או שירות המופק על ידי א.ת.פ..
51.    אתה מבין, מודע ומסכים לכך שאתה הוא האחראי לשמירת הסודיות של המידע האישי שלך ושל המידע האישי הרגיש שלך כפי שמוגדר במדיניות הפרטיות. הינך אחראי באופן מלא לכל שימוש בפרטי הרישום שלך ולכל פעילות המתרחשת תחת הסיסמא או החשבון שלך, בין אם הם מאושרים על ידך ובין אם לאו. כמו כן אתה מסכים ליידע מיידית את האתר על כל שימוש בלתי מורשה בפרטי הרישום ו/או הסיסמה שלך.
הזמנת עסקה
52.    במידה ותחליט לרכוש מוצרים או שירותים המוצעים באתר תידרש להזין את פרטי כרטיס האשראי (סוג כרטיס האשראי, מספרו, תאריך תוקף הכרטיס, שם בעל הכרטיס, ספרות הזיהוי של הכרטיס ופרטי זיהוי של בעל הכרטיס) אשר יועברו לחברת כרטיסי האשראי, לצורך קבלת אישור לביצוע החיוב בגין רכישת או השכרת המוצר ו/או השרות.
53.    הנך מצהיר כי ידוע לך שאבטחת המידע המוזן לאתר נעשית באמצעות תוכנת אבטחה SSL הנהוגה באתרי מסחר אלקטרוני כדוגמת האתר וכן באמצעות סיסמא אותה תתבקש להקליד בשלב הזמנת העסקה.
54.    א.ת.פ. רשאית למנוע מגולש באתר השתתפות בעסקאות המוצעות באתר באופן זמני, או קבוע, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
55.    מבלי לגרוע מהאמור לעיל, א.ת.פ. תהא רשאית למנוע מגולש להשתתף באיזה מעסקאות המוצעות באתר ו/או לפסול הזמנת עסקה בכל אחד מהמקרים הבאים: הגולש עשה שימוש בשירותי האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה; הגולש מסר פרטים שגויים בזדון; הגולש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בא.ת.פ. או בצדדים שלישיים כלשהם; הגולש הפר את תנאי הסכם זה או כל הסכם אחר עם א.ת.פ. או מי מטעמה ו/או אם הגולש נמנע מלשלם, שלא כדין, עבור מוצרים ו/או שירותים שרכש ו/או שכר מא.ת.פ.; כרטיס האשראי שברשות הגולש נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי; מכל סיבה אחרת כגון הפרה של הוראות הדין ו/או תנאי השימוש.
56.    על מנת שעסקה תתקבל אצל א.ת.פ., עליה להיקלט במחשבי א.ת.פ. באופן תקין ומלא, כשהיא כוללת את כל הפרטים הנדרשים. עסקה שפרטיה לא מולאו כנדרש ו/או לא נקלטו במחשבי א.ת.פ. ו/או נקלטו באופן משובש ו/או שאינם קריאים, וזאת גם אם מקור התקלה הוא במחשבי א.ת.פ., לא תחייב את א.ת.פ..
57.    קליטת העסקה במחשבי א.ת.פ. אינה מהווה אישור לביצוע העסקה מצד א.ת.פ.. העסקה תאושר על ידי א.ת.פ. רק במידה וכל הפרטים נקלטו במחשבי א.ת.פ. כנדרש והתקבל אישור לביצוע העסקה מחברת כרטיסי האשראי. א.ת.פ. תהא רשאית לפסול עסקה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, בין היתר במקרים בהם חברת כרטיסי האשראי לא נתנה אישור לעסקה. במקרה שחברת כרטיסי האשראי תסרב לכבד את כל התחייבויותיך, תפסל העסקה, המוצרים ו/או השירותים לא יסופקו לך על ידי א.ת.פ. ותחויב בדמי ביטול בכפוף לחוק הגנת הצרכן. לאחר קבלת אישור לעסקה מחברת האשראי, תישלח לרוכש חשבונית רכישה לכתובת הדוא"ל שנמסרה על ידי הרוכש בעת ביצוע הרכישה.
58.    כל תשלום אשר לא ייפרע במלואו ובמועדו, ישא ריבית והצמדה בשיעור המרבי הנהוג באותה עת בבנק מזרחי  ביחס לאשראי שקלי על משיכות חריגות (להלן: "הריבית החריגה"). הריבית החריגה מגלמת בתוכה גם את רכיב ההצמדה. הגולש יחויב בתשלום לא.ת.פ. בגין הוצאות גביה, לרבות הוצאות משפטיות ושכ"ט עו"ד, שהוציאה א.ת.פ. לצורך גביית חובות של הגולש לא.ת.פ..
"כסף אתרפיק", שוברים וקופונים
59.    א.ת.פ., בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, עשויה להציע מבצעים, עסקאות ושוברים לרכישת מוצרים ו/או שירותים באתר.
60.    לא יתאפשר מימוש שוברים ו/או קופונים במהלך תשלום טלפוני. כמו כן, בתשלום באמצעות שוברים ו/או קופונים ניתן להשלים את היתרה לתשלום באמצעות כרטיס אשראי בלבד.
61.    אין כפל מבצעים ברכישות המתבצעות באמצעות שוברים ו/או קופונים אלא אם א.ת.פ. תודיע על כך מראש ותפרסם זאת בכתב ו/או באתר האינטרנט.
62.    בחלק מן המקרים כסף אתרפיק, שוברים וקופונים יתורגמו לקוד חד פעמי המזכה בהנחה ו/או הטבה. המזמין יתבקש להזין את הקוד באתר האינטרנט לצורך מימוש ההטבה. לאחר הקשת הקוד יוצג סיכום החשבון להזמנה המגלם בתוכו את ההפחתה של ההנחה הכספית. בטרם קבלת אישור על ביצוע ההזמנה יתבצע אימות של תקפות הקוד מול א.ת.פ...
63.    משתמש בעל חשבון באתר הרוכש מוצרים ו/או שירותים באתר זכאי לצבור לזכותו נקודות המכונות "כסף אתרפיק". צבירת כסף אתרפיק תעשה אך ורק בכפוף לתנאים המופיעים בתנאי השימוש. יובהר כי לא ניתן לצבור כסף אתרפיק ברכישה באמצעות הטלפון. שווי של 1 כסף אתרפיק יהיה 1 ₪ בלבד. יובהר כי שימוש ב"כסף אתרפיק" ימומש על השווי המלא של המוצר ללא הנחות נוספות. 
64.    בעת תשלום על מוצר ו/או שירות באתר ייצברו לזכותו של הרוכש כסף אתרפיק בשיעור של 10% מסך התשלום.
65.    בתשלום באמצעות שוברים ו/או קופונים לא תתאפשר כל צבירת כסף אתרפיק. בתשלום באמצעות כסף אתרפיק לא תתאפשר כל צבירת כסף אתרפיק נוסף.
66.    ניתן לממש כסף אתרפיק לרכישה ברכישה באתר בלבד והחל מהרכישה הבאה באתר. יובהר, כי בתשלום באמצעות הטלפון לא יתאפשר מימוש כסףאתרפיק.
67.    לא יתאפשר שימוש בשוברים ו/או בקופונים ו/או בכסף אתרפיק לצורך תשלום על משלוחים.
68.    צבירת כסף אתרפיק תעשה אך ורק בהתאם לסכום אשר שולם על ידי הרוכש בפועל. במידה שהרוכש יבצע רכישה בתשלומים, כסף אתרפיק יצבר לזכות הרוכש עם קבלת אישור הסליקה של חברת כרטיסי אשראי על סכום התשלום המלא אצל א.ת.פ..כסף אתרפיק הנצבר הינו אישי ובלתי ניתן להעברה.
69.    במידה שתבוטל העסקה מכל סיבה שהיא ימחק כסף אתרפיק שנצבר למשתמש בגין אותה עסקה.
70.    כסף אתרפיק אשר נצבר יישמר לזכותו של הרוכש לתקופה של 24 חודשים ממועד הצבירה ולאחר תקופה זו יימחק מחשבונו של המשתמש.
71.    מבלי לגרוע מהאמור לעיל, א.ת.פ. רשאית לשנות ו/או לעדכן, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את שיעור כסף אתרפיק הנצבר בכל עסקה ו/או את אופן חישוב צבירת כסף אתרפיק ו/או את שווייו של כסף אתרפיק.
תמורה ואמצעי תשלום
72.    כל המחירים המופיעים באתר הינם בשקלים חדשים בלבד וכוללים מע"מ כחוק.
73.    מחירי המשלוחים המופיעים באתר תקפים למשלוחים בגבולות מדינת ישראל בלבד. מחיר משלוח מחוץ לגבולות ישראל יקבע בהתאם להוראות שירות הלקוחות של א.ת.פ..
74.    חיובך בסכום לתשלום יתבצע באמצעות חשבון כרטיס האשראי שלך, אשר את פרטיו תזין באתר בעת ביצוע ההזמנה.
אספקת המוצרים
75.    אספקת המוצרים תתבצע בהתאם לתנאים המופיעים בעמוד ההצעה של המוצר ו/או השירות המוצע ובהתאם לפרטי העסקה המופיעים בטופס תנאי העסקה המצורף לכל מוצר. מועדי אספקת המוצרים, כפי שאלה מצוינים בעמוד העסקה באתר, כוללים רק ימי עסקים (ימים א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).
76.    משלוח המוצרים יכול להיעשות בכל דרך, לפי שיקול דעתה של א.ת.פ., המופיעה באתר ואפשרית לבחירה ע"י הלקוח באתר האינטרנט. ניתנת לך האפשרות לבצע איסוף עצמאי של המוצרים הנרכשים באתר. בכדי שלא תחויב בדמי משלוח, עליך לציין במהלך תהליך ההזמנה את בחירתך לאסוף את המוצר באופן עצמאי. לאחר סיום ביצוע ההזמנה לא תוכל לשנות את בחירתך זו. במידה ותבחר לבצע איסוף עצמאי של המוצר, א.ת.פ. לא תישא בכל אחריות בכל הנוגע לנזקים שיתרחשו למוצר מרגע איסוף המוצר על ידי הלקוח, בתנאי שאין מדובר בבמוצר שהיה בו פגם. מוצר שהוזמן על ידי הרוכש לאיסוף עצמי ישמר אצל א.ת.פ. לתקופה של 60 ימים/חודשים. עם תום תקופה זו תישלח לרוכש הודעה לכתובת הדוא"ל שנמסרה על ידי הרוכש בעת ביצוע הרכישה ולפיה המוצר יוחזק בידי א.ת.פ. למשך תקופה בת 10 ימים נוספים בלבד אשר לאחריה יועבר המוצר לגריסה ו/או להשמדה. א.ת.פ. לא תהא אחראית על אובדן משלוח בשל מסירת כתובת דואר שגויה על ידי המזמין.
77.    מסירת המוצר תיעשה רק עם הצגת מסמכים מזהים כפי שתדרוש א.ת.פ., או כפי שידרש על ידי ספק שירותי השליחות ו/או הדיוור, ועם חתימת המקבל על גבי שובר קבלה ו/או על כל מסמך אחר כתנאי למסירת המוצר.
78.    א.ת.פ. עושה את מירב המאמצים על מנת להימנע מאיחורים באספקת המוצרים ו/או השירותים. יחד עם זאת, א.ת.פ. לא תהא אחראית לאיחורים הנובעים מסיבות שאינן בשליטתה. א.ת.פ. נוקטת בכל האמצעים הסבירים בכדי לבצע אספקה של המוצרים בהתאם ליעד שסופק על ידי המזמין. עם זאת, בביצוע הזמנה המזמין מצהיר כי ידוע לו שחבילה הנשלחת באמצעות הדואר או שליח עלולה להאבד. א.ת.פ. לא תהא אחראית בגין כל נזק, ישיר או עקיף, לרבות פגיעה בפרטיות שנגרם כתוצאה מהגעת החומר המודפס שהוזמן לצדדים שלישיים. במקרה שמשתמש מזמין הדפסה של חומרים רגישים מכל סיבה שהיא, א.ת.פ. ממליצה למזמין לבחור באפשרות של איסוף עצמי של המוצר ממשרדי א.ת.פ.. במקרה של אובדן משלוח, לאחר שיתקבל אצל א.ת.פ. אישור רשמי על האובדן, תספק א.ת.פ. למזמין מוצר חדש.
79.    במידה ותבחר לשלם על המוצרים ו/או השירותים במספר תשלומים, דמי המשלוח ישלומו במלואם יחד עם התשלום הראשון.
80.    תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד. ייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, לבין המוצרים המסופקים בפועל, לרבות אך לא רק, הפרשי גוונים בין הצבעים המופיעים בתצלומים המוצגים באתר לבין הגוונים המדוייקים של המוצרים כפי שיסופקו בפועל. כמו כן, יתכנו הפרשים קלים בין גדלי המוצרים המצויינים באתר לבין גדלי המוצרים המסופקים בפועל.
81.    משלוח המוצר המוזמן יעשה בתוך שישה ימי עבודה מיום ההזמנה, מבלי לכלול במניין ימים זה את יום ביצוע ההזמנה ובתוספת ימי ייצור העבודה המוזמנת. ימים שישי, שבת, ערבי חג וחגים אינם נספרים כימי עבודה.
82.    ביצוע אספקה ומשלוח כפופים לתנאי דואר ישראל. בהתאם לכך, לא קיימת האופציה לעכב את השליח עד פתיחת דבר הדואר. פתיחת דבר הדואר יתבצע ללא עיכוב שליח דואר ישראל. 
ביטול עסקה והחזרת מוצרים
83.    כל האמור בסעיף זה מהווה גילוי בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), ואין הוא בא להוסיף זכויות שאינן מנויות בחוק הגנת הצרכן.
84.    המוצרים ו/או השירותים המוצעים לרכישה באתר מותאמים באופן אישי להזמנתך ומיוצרים בהתאם לדרישותיו הייחודיות של משתמש באתר הרוכש מוצרים ו/או שירותים. הנך מצהיר בזאת כי אתה מודע לכך שהמוצרים ו/או השירותים המסופקים על ידי א.ת.פ. הינם "טובין שיוצרו במיוחד לפי הזמנה של הצרכן" כמשמעותם בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981. לפיכך, אין באפשרותך לבטל עסקה לאחר שהמוצרים ו/או השירותים שרכשת יוצרו ו/או הופקו ו/או בוצעו על ידי א.ת.פ. ולא תתקבל כל הודעה על ביטול עסקה כאמור.
85.    עליך לבדוק את המוצר שהזמנת מיד עם קבלתו. במקרה בו לטענתך קיבלת מוצר שהיה פגום בעת קבלתו עליך לפנות לא.ת.פ. בטלפון ובכתב, מיד עם בדיקת המוצר וגילוי הפגם הנטען ולתאר את הבעיה הנטענת במוצר. בדיקת מוצר תתבצע אך ורק במשרדי א.ת.פ. ברחוב הסתת 5, חולון. במידה ותידרש בחינה של המוצר על ידי א.ת.פ. זוהי אחריותך הבלעדית למסור את המוצר לבדיקה במשרדי א.ת.פ. בין אם בעצמך ובין אם באמצעות דואר רשום ו/או דואר שליחים. במידה וא.ת.פ. תקבע כי אכן היה פגם במוצר בעת מסירתו אליך לא תחויב בדמי משלוח, דמי אריזה, דמי החזרה או דמי טיפול וייוצר מוצר חדש. א.ת.פ. תחליף את המוצר הפגום במוצר תקין. לא תתאפשר קבלת החזר כספי ו/או זיכוי כספי.
86.    הודעה כאמור לעיל יש למסור לטלפון המופיע באתר האינטרנט ולכתובת דואר אלקטרוני ask@atarpic.co.il.
87.    א.ת.פ. שומרת לעצמה את הזכות לבטל עסקה, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, לפני או אחרי ביצוע הזמנה, לרבות אך לא רק, במקרים הבאים: אם יתברר כי נפלה טעות סופר או טעות טכנית בהצגת פרטי המוצר, מחירו, תנאי התשלום וכיוצ"ב; אם יתברר כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אחרת שמנעה מגולשים להזמין עסקה באופן תקין; אם יתברר כי העסקה לוותה בפעילות בלתי חוקית ו/או כי התבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית; אם יתברר כי הרוכש או השוכר עלול לשוב ולמכור או להשכיר את המוצר ו/או השירות שהזמין לצד שלישי ו/או לסחור בהם בכל דרך אחרת; במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים לדעת א.ת.פ. את המשך פעילותה של א.ת.פ. ו/או את ביצוע העסקה; בכל מקרה, שלדעת א.ת.פ. נעשתה פעולה בניגוד להוראות הדין ו/או להוראות הסכם זה;
88.    אם לאחר ביצוע רכישה או הזמנה של מוצר ו/או שירות, יתברר לא.ת.פ. כי המוצר ו/או השירות אזל ו/או לא ניתן לבצעו, רשאית א.ת.פ. לבטל את העסקה ולהשיב לך את מלוא כספך. לחילופין רשאית א.ת.פ. להציע לך מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן. אם תבחר שלא לרכוש את המוצר החלופי, תבוטל העסקה ומלוא כספך יושב לך.
89.    במקרה של ביטול עסקה מצד א.ת.פ., תימסר לרוכש הודעה בכתב לכתובת דואר האלקטרונית או לכתובת למסירת המוצר או ביצוע השירות, כפי שנמסרו על ידי הרוכש בעת הזמנת העסקה. אם הרוכש מסר פרטים שגויים בעת הזמנת העסקה או יצירת חשבון באתר, א.ת.פ. לא תישא באחריות לקבלת הודעת הביטול על ידי הרוכש. במקרה בו א.ת.פ. מימשה את זכותה לביטול העסקה, לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפיה, מכל מין וסוג, לרבות בגין ציפייה לקבלת המוצר, אבדן רווח, רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר וכיוצ"ב.
הגבלת אחריות
90.    א.ת.פ. ו/או מי מטעמה, לרבות אך לא רק מנהליה, עובדיה, דירקטורים ובעלי מניות בה וחברות קשורות עמה, אינם אחראים ולא יהיו אחראים, בשום מקרה שהוא, וכן לא יחובו כלפיך בגין כל נזק ישיר, עקיף, מיוחד, מקרי או תוצאתי ו/או כל נזק אחר, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, עיכוב ביצוע או אי יכולת להשתמש ואובדן נתונים ו/או אובדן רווחים הנובע מעיכוב או אי יכולת להשתמש באתר ו/או בקשר עם השימוש באתר, לרבות בכל שירות ו/או תוכן ו/או מוצר הכלול ו/או מוצע באתר, או בשל טעויות, אי דיוקים, מחדל, פגם, פירצת אבטחה ו/או כל כשל באתר.
91.    א.ת.פ. ו/או מי מטעמה אינם נושאים בכל אחריות בכל הנוגע לשימוש במוצרים ו/או בשירותים המוצעים באתר ו/או לתוצאות השימוש בהם. השימוש במוצרים ו/או בשירותים המוצעים באתר הינו באחריותו המלאה של המשתמש.
92.    א.ת.פ. ו/או מי מטעמה אינם נושאים בכל אחריות בכל הנוגע לאיכות ההדפסה של תמונות המועלות לאתר אשר הינן ברזולוציה נמוכה ו/או בלתי מספקת למוצר המוזמן.
93.    א.ת.פ. ו/או מי מטעמה אינם נושאים באחריות בכל הנוגע למידע ו/או לחומרים בהם המשתמש עשה שימוש באמצעות המוצרים ו/או השירותים המוצעים באתר. יודגש, כל מידע ו/או חומרים בהם בחר המשתמש ו/או מי מטעמו לעשות שימוש באמצעות המוצרים ו/או השירותים המוצעים באתר, הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש בהם.
94.    אין בהצגת העסקאות באתר ו/או בהצעת המוצרים ו/או השירותים משום המלצה ו/או הבעת דעה מטעם א.ת.פ. ו/או מי מטעמה לגבי השימוש בהם. א.ת.פ. ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק מכל סוג שהוא בגין שימוש במוצרים ו/או בשירותים המוצעים באתר והם לא יהיו אחראים בקשר עם התאמת המוצרים לצרכיך.
95.    א.ת.פ. ו/או מי מטעמה אינם נושאים בכל אחריות בכל הנוגע לפרסומים של צדדים שלישיים המופיעים באתר ובכללם פרסומות ו/או חומרים שהועלו על ידי המשתמשים באתר, לרבות נזקים ישירים ו/או עקיפים הקשורים בפרסומים ו/או במוצרים ו/או השירותים המוצעים בפרסומים. שימוש בפרסומים הינו באחריותו המלאה של המשתמש.
חריגים
96.    מדינות מסוימות ו/או תחומי שיפוט מסוימים אינם מתירים הגבלה או שלילה של אחריות מסוימת או חבות בנסיבות מסוימות. לפיכך, חלק מהמגבלות והחריגות האמורות לעיל לא יחולו עליך בנסיבות כאלה.
יצירת קשר
97.    בירורים או שאלות ניתן להפנות אל אתר תעשיות פלסטיק בע"מ, רחוב הסתת 5, חולון 58856, לכתובת דואר אלקטרוני ask@atarpic.co.il או לטלפון המופיע באתר.
מדיניות הפרטיות
1.    א.ת.פ. מכבדת את הפרטיות שלך ומבקשת ממך לקרוא את הסעיפים הבאים וללמוד על מדיניות הפרטיות שלה. מדיניות הפרטיות הינה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש. אנא קרא את מדיניות הפרטיות בטרם השימוש באתר ובמידה ואינך מסכים עם מדיניות הפרטיות, כולה או חלקה, אינך רשאי לעשות כל שימוש באתר ואתה מתבקש שלא לעשות כן.
2.    א.ת.פ. שומרת לעצמה את הזכות ואת שיקול הדעת הבלעדי לשנות, להוסיף, להתאים, לתקן או להסיר חלקים ממדיניות הפרטיות בכל זמן. עליך לבדוק מעת לעת את האתר על מנת לעמוד על השינויים הנעשים במדיניות הפרטיות. המשך השימוש באתר על ידך על אף השינויים במדיניות הפרטיות משמעו הסכמה לשינויים אלו.
מידע שאינו מזהה אישית
3.    א.ת.פ. אינה אוספת מידע מזהה אישי מגולשים באתר אשר מבקשים להישאר אנונימיים. בעת השימוש באתר ייתכן שא.ת.פ. תאסוף אודותייך מידע שאינו מזהה אישית כדוגמת כתובות IP, סוג הדפדפן ומידע טכני נוסף מסוג זה. ייתכן ושימוש במידע זה יעשה על ידי א.ת.פ. ו/או יועבר על ידי א.ת.פ. לצדדים שלישיים. מידע מסוג זה הינו מידע אשר אינו מזהה אותך אישית, אך הוא יכול להועיל לשם תפעול האתר, השירותים והמוצרים המוצעים בו.
מידע מזהה אישית
4.    באפשרות א.ת.פ. לאסוף מידע אשר ניתן על ידך באופן וולנטרי בעת שיצרת חשבון באתר או פנית אלינו באמצעות הדואר האלקטרוני. אנו מניחים שבהירשמותך לאתר ובכל כניסה (LOG IN) שלך לאתר, אתה מודע לכך שכבר אינך אנונימי עבורנו.
5.    בעת השימוש באתר ייתכן שא.ת.פ. תאסוף אודותייך מידע מזהה אישית. איסוף מידע זה יעשה אך ורק אם המידע התקבל באתר על ידך בצורה וולנטרית (לדוגמא, בעת מילוי טפסים מסוימים באתר). מידע זה יכלול, בין היתר, שם פרטי, שם משפחה, כתובת מייל, תחומי עניין, כתובת, מספר טלפון וכל מידע אחר אותו תבחר להעביר לא.ת.פ..
6.    השימוש במידע כאמור, נועד, בין היתר, לשם אספקת מידע נוסף המבוקש על ידי לקוחות, עזרה, תמיכה ועדכונים בנוגע למוצריה ופעילותה של א.ת.פ..
שינוי של מידע מזהה אישית
7.    במידה שתרצה לשנות ו/או לעדכן מידע המזהה אותך אישית, עדכן את הפרטים בעמוד החשבון האישי שלך.
מחיקה של מידע מזהה אישית.
8.    במידה שתרצה שמידע המזהה אותך אישית יימחק מהאתר, אנא שלח אי-מייל לכתובת __________________, וציין בו כי אתה מעוניין שמידע זה, השמור במאגרי המידע של א.ת.פ., יימחק. שים לב כי מחיקה של מידע זה ממאגרי המידע של א.ת.פ. אינה מונעת מא.ת.פ. להשתמש במידע שאינו מזהה אותך אישית שנאסף לפי האמור לעיל.
זכות לעיין במידע
9.    בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הפרטיות"), כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע אודותיו המוחזק במאגר מידע. כמו כן, רשאי אותו אדם במקרים מסוימים לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו ובעל המידע יפעל בהקשר זה בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות.
פרקטיקה נהוגה על ידי צדדים שלישיים.
10.    יתכן שא.ת.פ. ו/או מפרסמים שלה ישתמשו בחברות אחרות הידועות כשרתי פרסום של צדדים שלישיים על מנת לסייע בהצגת פרסומות אונליין תוך חיבור לאתר. חברות אלה עשויות להשתמש ב"cookies" או בטכנולוגיות דומות על מנת לסייע בהצגתן של פרסומות כאלה ולסייע במדידה ומחקר של יעילות הפרסומות. השימוש בטכנולוגיות הללו על ידי צדדים שלישיים המנהלים את מערך הפרסומות נתון למדיניות הפרטיות שלהם ולא למדיניות הפרטיות של א.ת.פ.. מדיניות הפרטיות של א.ת.פ. אינה חלה על מידע הנאסף על ידי ספקי מידע ושירותים, מפרסמים, אתרי אינטרנט אחרים, יחידים ו/או חברות אשר א.ת.פ. אינה בעלת שליטה בהם, אינה מפעילה ו/או מעסיקה אותם ואינה מנהלת אותם. יודגש כי א.ת.פ. אינה אחראית ואינה יכולה להיות אחראית על מידע שכזה או על מדיניות הפרטיות של אתרי אינטרנט להם עשוי להיות קישור מהאתר ו/או אתרי האינטרנט אשר מכילים בתוכם קישור לאתר.
רישום והסרה מרשימת תפוצה
11.    כגולש רשום, עד שלא תבחר באפשרות להצטרף לרשימת התפוצה (opt in) לקבל דיוורים/תקשורת או מידע ביחס לאתר, מוצריו ושירותיו, א.ת.פ. לא תעשה שימוש במידע ההרשמה שלך על מנת לשלוח לך דיוורים או מידע לרבות, אך לא רק, עלוני חדשות, מידע שיווקי וחומרים נוספים בדבר המוצרים או השירותים באתר.
12.    כגולש רשום, יש לך את האפשרות להסיר (opt out) את כתובתך מרשימת התפוצה ולא לקבל דואר אלקטרוני מא.ת.פ. בכל זמן ומכל סיבה באמצעות שימוש בהוראות הויתור על קבלת דיוור המופיעות בדואר האלקטרוני אשר קיבלת. באפשרותך גם לוותר על קבלת דואר אלקטרוני הכולל מידע שיווקי ותקשורת שיווקית אחרת מאתנו בכל עת ע"י משלוח דואר אלקטרוני לכתובת דוא"ל ask@atarpic.co.il עם בקשתך הספציפית. סודיות ופרטיות פרטי המשתתף במכירה
13.    א.ת.פ. לא תעביר פרטים מזהים אודותיך לצד שלישי, למעט לחברות כרטיסי אשראי, ולגופים שיפוטיים ולמעט במקרים הבאים: קיימת חובה שבדין להעביר את המידע אודותייך לאחר; לשם גביית כספים המגיעים ממך בגין ביצוע עסקה באתר; בקשר למתן תעודת אחריות או קבלת שירות למוצר או לצורך אספקת המוצר; אם הפרת את תנאי הסכם זה או כל הסכם נוסף עם א.ת.פ. או מי מטעמה; בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין א.ת.פ.; אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בא.ת.פ.; אם עשית באתר שימוש לביצוע מעשה או מחדל בלתי חוקי;
נהלי אבטחה
14.    א.ת.פ. נוקטת אמצעי זהירות על מנת להגן על המידע ומטמיעה מערכות הגנת מידע באתר. כאשר א.ת.פ. אוספת מידע רגיש, המידע מוצפן ומועבר אל א.ת.פ. בדרך מאובטחת. למרות שמערכות מסוג זה מפחיתות את הסיכון לכניסה לא מורשית אל מחשבי א.ת.פ., הן לא מספקות אבטחה מלאה. לכן, א.ת.פ. אינה מבטיחה כי המערכת חסינה לחלוטין מפני כניסה שאינה מורשית למידע המאוחסן בה.
15.    אין במדיניות הפרטיות של א.ת.פ. כדי להרחיב את האחריות המוטלת עליה בהתאם לדין.